อบรมที่อับอากาศ

ทำไมต้องอบรมที่อับอากาศ วัตถุประสงค์ และคุณสมบัติผู้เข้าอบรม

การอบรมที่อับอากาศเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับผู้ที่ทำงานในที่อับอากาศ โดยที่อับอากาศหมายถึงสถานที่ที่มีทางเข้าออกจำกัดหรือไม่ได้ออกแบบไว้ เพื่อสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นประจำเป็นสถานที่ที่มีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย

ทำไมต้องอบรมที่อับอากาศ

อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าที่อับอากาศเป็นสถานที่ที่มีอันตราย ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานแบบต่อเนื่อง หลายปีที่ผ่านมานี้พบว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในที่อับอากาศจำนวนมาก ซึ่งเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมและนอกโรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุหลักมาจากการขาดอากาศหายใจ รองลงมาก็คือการมีสารเคมีไวไฟในพื้นที่อับอากาศ การมีค่าความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย สารพิษที่เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

จากปัญหาดังกล่าวนี้ สถานประกอบกิจการ จึงต้องพิจารณาและให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานที่ไปทำงานในพื้นที่อับอากาศ และได้มีการออกกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ โดยได้ระบุไว้ว่า การปฏิบัติงานในที่อับอากาศจำเป็นต้องมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและระงับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการให้ความรู้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศควรได้รับการอบรมที่อับอากาศก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของการอบรมที่อับอากาศ

  • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการปฏิบัติงานและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมที่อับอากาศได้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ในด้านการตรวจสอบสภาพพื้นที่ ตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
  • การอบรมที่อับอากาศเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเกิดความเข้าใจระบบขออนุญาตการทำงานในพื้นที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในพื้นที่อับอากาศ
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในที่อับอากาศสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการในกรณีที่เกิดเหตุอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือเหตุฉุกเฉินในพื้นที่โดยรอบได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมที่อับอากาศ ได้แก่ พนักงานระดับผู้บริหาร หัวหน้างานหรือพนักงานในระดับปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศตลอดจนบุคคลที่สนใจก็สามารถเข้ารับการอบรมได้แต่ผู้เข้ารับการอบรมที่อับอากาศควรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว

การอบรมที่อับอากาศเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับผู้ที่ทำงานในที่อับอากาศ โดยที่อับอากาศหมายถึงสถานที่ที่มีทางเข้าออกจำกัดหรือไม่ได้ออกแบบไว้ เพื่อสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นประจำเป็นสถานที่ที่มีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย ทำไมต้องอบรมที่อับอากาศ อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าที่อับอากาศเป็นสถานที่ที่มีอันตราย ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานแบบต่อเนื่อง หลายปีที่ผ่านมานี้พบว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในที่อับอากาศจำนวนมาก ซึ่งเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมและนอกโรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุหลักมาจากการขาดอากาศหายใจ รองลงมาก็คือการมีสารเคมีไวไฟในพื้นที่อับอากาศ การมีค่าความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย สารพิษที่เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จากปัญหาดังกล่าวนี้ สถานประกอบกิจการ จึงต้องพิจารณาและให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานที่ไปทำงานในพื้นที่อับอากาศ และได้มีการออกกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ โดยได้ระบุไว้ว่า การปฏิบัติงานในที่อับอากาศจำเป็นต้องมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและระงับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการให้ความรู้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศควรได้รับการอบรมที่อับอากาศก่อนเริ่มปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการอบรมที่อับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการปฏิบัติงานและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมที่อับอากาศได้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ในด้านการตรวจสอบสภาพพื้นที่ ตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ การอบรมที่อับอากาศเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเกิดความเข้าใจระบบขออนุญาตการทำงานในพื้นที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในพื้นที่อับอากาศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในที่อับอากาศสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการในกรณีที่เกิดเหตุอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือเหตุฉุกเฉินในพื้นที่โดยรอบได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสม คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมที่อับอากาศ ได้แก่ พนักงานระดับผู้บริหาร หัวหน้างานหรือพนักงานในระดับปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศตลอดจนบุคคลที่สนใจก็สามารถเข้ารับการอบรมได้แต่ผู้เข้ารับการอบรมที่อับอากาศควรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว

การอบรมที่อับอากาศเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับผู้ที่ทำงานในที่อับอากาศ โดยที่อับอากาศหมายถึงสถานที่ที่มีทางเข้าออกจำกัดหรือไม่ได้ออกแบบไว้ เพื่อสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นประจำเป็นสถานที่ที่มีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย ทำไมต้องอบรมที่อับอากาศ อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าที่อับอากาศเป็นสถานที่ที่มีอันตราย ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานแบบต่อเนื่อง หลายปีที่ผ่านมานี้พบว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในที่อับอากาศจำนวนมาก ซึ่งเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมและนอกโรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุหลักมาจากการขาดอากาศหายใจ รองลงมาก็คือการมีสารเคมีไวไฟในพื้นที่อับอากาศ การมีค่าความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย สารพิษที่เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จากปัญหาดังกล่าวนี้ สถานประกอบกิจการ จึงต้องพิจารณาและให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานที่ไปทำงานในพื้นที่อับอากาศ และได้มีการออกกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ โดยได้ระบุไว้ว่า การปฏิบัติงานในที่อับอากาศจำเป็นต้องมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและระงับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการให้ความรู้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศควรได้รับการอบรมที่อับอากาศก่อนเริ่มปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการอบรมที่อับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการปฏิบัติงานและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมที่อับอากาศได้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ในด้านการตรวจสอบสภาพพื้นที่ ตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ การอบรมที่อับอากาศเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเกิดความเข้าใจระบบขออนุญาตการทำงานในพื้นที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในพื้นที่อับอากาศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในที่อับอากาศสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการในกรณีที่เกิดเหตุอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือเหตุฉุกเฉินในพื้นที่โดยรอบได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสม คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมที่อับอากาศ ได้แก่ พนักงานระดับผู้บริหาร หัวหน้างานหรือพนักงานในระดับปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศตลอดจนบุคคลที่สนใจก็สามารถเข้ารับการอบรมได้แต่ผู้เข้ารับการอบรมที่อับอากาศควรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว